KATA

   KATA

Összefoglaló információ azon  vállalkozások részére, akik bevételszerző tevékenységükből  keletkező, adó- és más közteher fizetési kötelezettségüknek a KATA tv szerint tesznek eleget.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A KATA adóalanyiság: ezen adózási forma választása, és legalább egy kisadózó bejelentését követő hónap első napjától jön létre.

A Kisadózói tevékenység bejelentésével egyidejűleg be kell jelenteni azt vagy azokat a személyt, személyeket, aki vagy akik érintettek. Érintett személyek lehetnek a személyes közreműködők, a vezető tisztségviselők, és a tevékenységüket megbízási jogviszony keretei között végzők. 
Egyéni vállalkozás esetén az adóalany az egyéni vállalkozót, mint magánszemélyt jelenti be.

A vezető tisztségviselői feladatokat nem munkaviszony keretében ellátó, megbízási jogviszonyban álló és személyes közreműködésre köteles tagokat a kisadózó vállalkozó köteles bejelenteni kisadózóként. A Bt., KKt be nem jelentett tagja kizárólag
munkaviszonyban végezheti tevékenységét.

Bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozni kell arról, hogy főállású kisadózónak minősül-e, illetve arról, ha a magasabb összegű fizetési kötelezettséget választja.
A magasabb összegű fizetési kötelezettséget a későbbiek során is lehet választani.

Nem választhatja a KATA-t az a vállalkozás, amelynek a bejelentést megelőző két évben az adószámát felfüggesztették, vagy törölték.
Nem választhatja az az adózó, aki a választás évében TEÁOR 68.20 saját tulajdonú, bérelt (lízingelt) ingatlan bérbeadásából, üzemeltetéséből bevételt szerzett.

A vállalkozás adataiban bekövetkező változásokat 15 napon belül be kell jelenteni.

FŐÁLLÁSÚ
Mindenki kivéve:
- Akinek összevontan, vagy egy heti 36 órás foglalkoztatással járó  munkaviszonya van
- Kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül (nyugdíjas)
- Más államban minősül biztosítottnak
- Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül
- Aki rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50% vagy kisebb
- Más vállalkozásban főállású vállalkozónak minősül.

BEVÉTEL
Az értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyig műveletek bevételei és a rendkívüli bevételek összessége.


BEVÉTEL MEGSZERZÉSÉNEK IDŐPONTJA KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁS VONATKOZÁSÁBAN
 Az átvétel vagy a számlán való jóváírás napja
- Pénz
- Dolog
- Értékpapír
- Váltó
- Csekk
- Más hasonló okirat
Esetében
 Igénybe vett szolgáltatás esetén:
- A szolgáltatás nyújtójának, vagy igénybe vevőjének az ÁFA tv. szerint adófizetési kötelezettsége keletkezésének napja
- Jog esetében az a nap, amelytől kezdve a jog gyakorlására, vagy megszűnésére jogosult
- Elengedett követelés és átvállalt tartozás esetében az a nap, amelyen az adóalany kötelezettsége illetve tartozása megszűnik.

A KATA ALÁ TARTOZÓK MENTESÜLNEK A:
- Vállalkozói SZJA
- Vállalkozói osztalékalap utáni adó
- Átalányadó
- Társasági adó
- Személyi jövedelemadó (SZJA), járulékok (nyugdíj-biztosítási, egészségbiztosítási, munkaerőpaci járulék,
- Egészségügyi hozzájárulás (EHO)
- Szociális hozzájárulási adó
- Szakképzési hozzájárulás
Megállapítása
Bevallása
Megfizetése
 ALÓL

Amennyiben KATA hatálya alá tartozó vállalkozás alkalmazottat foglalkoztat, a vele jogviszonyban álló személy után mind bejelentési, mind bevallási kötelezettség keletkezik.

BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY
A főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül.
Az ellátások számításánál
- 50.000.- Ft befizetés esetén 81.300,- Ft alapulvételével
- 75.000.- Ft befizetése esetén 136.250.- Ft alapulvételével

A nem főállású kisadózó nem minősül e jogviszonyban biztosítottnak.

ADÓIGAZOLÁS
Az Art szerinti jövedelemigazolás kiállításánál az utolsó bevételről tett nyilatkozat alapján a bevétel 60%-át, több tag esetén annak arányos részét tekintik jövedelemnek, de legalább a minimálbért.

KATA MÉRTÉKE ÉS MEGFIZETÉSE
- Főállású kisadózó után havi 50 ezer Ft tételes adót kell fizetni
- Főállásúnak nem minősülő kisadózó után 25 ezer Ft adót kell fizetni
- A tételes adót minden személy után meg kell fizetni
- Minden megkezdett naptári hónap után meg kell fizetni
- A kisadózó választhat, hogy a főállású kisadózó után magasabb összegű 75 ezer Ft kisadót fizet
- A kisadót minden hónap 12-ig kell megfizetni
- A kisadózó a naptári évben 6 millió Ft bevételt meghaladó rész után 40%-os mértékű adót fizet
- Amennyiben a kisadózó az általa kiállított számlán nem tünteti fel a „Kisadózó” szöveget, az mulasztási bírsággal sújtható

Nem kell megfizetni a kisadózó után az adót:
- Ha táppénzen
- Baleseti táppénzen
- Terhességi gyermekágyi segélyen
- Gyermekgondozási díjban
- Gyermekgondozási segélyben
- Gyermeknevelési támogatásban
- Ápolási díjban részesül
- Katonai szolgálatot teljesít
- Fogvatartott
- Egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel

Amennyiben a fenti esetek valamelyike bekövetkezik, azt tárgyhónapot követő hónap 12-ig be kell jelenteni.

NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A kisadózó a bevételeiről nyilvántartást vezet.
A kisadózó által kibocsátott számlán, nyugtán szerepelni kell a „Kisadózó” szövegnek.
A nyilvántartást zárt rendszerben kell vezetni.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
- Sorszám
- A bizonylat sorszámát
- A bevétel összegét
- A bevétel megszerzésének időpontját

A nyilvántartásban adatot rögzíteni, módosítani és törölni csak bizonylat alapján lehet, és a javított vagy törölt adatnak a javítás után is megállapíthatónak kell lennie.
A bizonylatokat és a nyilvántartást, a kiállítás adóévét követő 5 évig meg kell őrizni, még a rontott példányokat is.

BEVALLÁS
A Kisadózó az adóévet követő év február 25-ig az adóhatósághoz bevallást nyújt be, az adóévben megszerzett bevételéről. A 40%-os adó (6 millió Ft bevétel feletti rész után)bevallásának és megfizetésének is a határideje a február 25-e.
Adóalanyiság év közbeni megszűnése esetén a megszűnést követő 30 napon belül.

ADATSZOLGÁLTATÁS
A KATA vállalkozónak az adóévben összevontan egy üzleti partnertől megszerzett 1 millió Ft-ot meghaladó bevétel esetén adatszolgáltatási kötelezettsége van.
Adatszolgáltatási kötelezettség terheli mind a KATA alanyát, mind üzleti partnerét akkor, ha a KATA alany a naptári éven belül összesen több mint 1 millió Ft számlával igazolt bevételt szerez ugyanazon gazdálkodótól.
Adatszolgáltatási kötelezettségének a KATA alanya nyilatkozatában vagy bevallásában tesz eleget, míg üzleti partnere a tárgyévet követő év január hónapra vonatkozó havi adó és járulékbevallásában. A KATA alanya a 14KATA jelű nyomtatvány kitöltésével tesz eleget az
adatszolgáltatásnak, melynek határideje: 2015. február 25. Év közbeni megszűnése esetén a megszűnést követő 30 napon belül kell nyilatkoznia.
A törvény főszabály szerint munkaviszonyt vélelmez a kisadózó és az üzleti partnere között, amennyiben az adott évben kifizetett összeg meghaladja az 1 millió Ft-ot. (Ezért kell a KATA alany üzleti partnerének a 08-as bevallásban szerepeltetnie ezen adatokat.)
A bejelentést követő adóhatósági eljárás során bizonyítaniuk kell, hogy esetükben legalább kettő fennáll az alábbi hat körülmény közül:
1. a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette.
2. a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 %-át nem az adatszolgáltatásra kötelezett személytől (vállalkozástól szerezte)
3. az adatszolgáltatásra kötelezett személy nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan
4. a tevékenység végzésének a helye a kisadózó birtokában áll
5. a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem az adatszolgáltatásra kötelezett személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére
6. a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozta meg.

MEGSZŰNÉS

A kisadózó vállalkozás tételes adója megszűnik:
- Azon hónap utolsó napjával, amikor bejelenti, hogy a továbbiakban nem szeretne ezen adózási formával élni
- Vállalkozási forma megváltozása esetén, a változás hatálybalépését megelőző nappal, ha a vállalkozás nem
 Egyéni vállalkozás
 Egyéni cég
 Kizárólag magánszemély taggal rendelkező BT
 Kizárólag magánszemély taggal rendelkező KKT
Formában működik tovább
- Egyéni vállalkozói jogállás megszűnésének napjával
- Egyéni cég, KKT, Bt jogutód nélküli megszűnésének napjával
- A kisadózó halálát követő nappal, ha a vállalkozói tevékenységet más kisadózó nem folytatja (90 napon belüli bejelentés nem történik)
- A GT-be ezen jogviszonnyal bejelentett tag kilép, a kilépést követő nappal és más kisadózó tag nem lép a helyébe
- A tagsági jogviszony keletkezésének napjával, ha a GT-be nem magánszemély tag lép
- Mulasztási bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjával, ha az adóalanyiság időszakában elkövetett jogsértés
- Számla vagy nyugtaadási kötelezettség mulasztásáért
- Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért
- Igazolatlan eredetű árú forgalmazásáért
- Mulasztási vagy jövedéki bírságot állapítanak meg
- Az adószám felfüggesztés vagy törlés határozat jogerőre emelkedésének napjával
- Ha a naptári negyedév utolsó napján az adózónak az adóhatóságnál 100 ezer Ft-ot meghaladó adótartozása van
- Végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal
- Ha ingatlan bérbeadásából, üzemeltetésből bevétel íródik jóvá, akkor a bevétel megszerzését megelőző nappal
- Átalakulást megelőző nappal, ha az átalakulás során létrejött vállalkozás nem felel meg a KATA kritériumainak

Az adóalanyiság megszűnéséről az adóhatóság értesíti az adózót.
Megszűnéstől számított 24 hónapon belül az adóalanyiság ismételten nem választható.