EGYÉNI ADÓSZÁMOS ADÓZÓ

SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ EGYÉNI ADÓSZÁMOS ADÓZÓ

Fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély az, aki egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében nyújt szálláshelyet ugyanannak a személynek adóévenként 90 napot meg nem haladó időtartamra.

Adó és járulékfizetési kötelezettség

Az adóév egészére választhatja az átalányadózást, ha a tevékenységét lakásban vagy üdülőben folytatja.

A tételes átalányadó évi összege szobánként 32 ezer forint.

Egészségügyi hozzájárulás a tételes átalányadó 20 százaléka.

Amennyiben a szálláshely szolgáltatás igénybe vevője adóelőleg levonásra köteles kifizetőnek minősül, az EHO kifizető köteles megfizetni. Ha a szolgáltatást magánszemély veszi igénybe, az EHO a szálláshely szolgáltatást, nyújtó magánszemélyt terheli.

Negyedévet követő hónap 12-ig kell a SZJA illetve az EHO előleget megfizetni, a tevékenység megszüntetése esetén a megszüntetés napját követő 15 napon belül.

Aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult az egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni 2014-ben havi 6.810.- Ft-ot.

Nyilvántartás

A magánszemély, az adókötelezettségek megállapításának alapjául szolgáló nyilvántartásokat úgy kell, hogy vezesse, hogy azok az adó alapjának és adó összegének, továbbá ezek megfizetésének megállapítására, ellenőrzésére alkalmasak legyenek.

Adatszolgáltatás

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység végzéséhez szálláshely-üzemeltetési engedély szükséges.

A szállásadónak e célból rendszeresített és a jegyző által hitelesített vendégkönyvet kell vezetnie.

A szállásadó köteles évente, a tárgyévet követő január 31. napjáig a jegyzőnek írásban jelenteni a tárgyévben fogadott vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák összesített számát külföldi és belföldi bontásban.

Számlaadás

Mentesül az adóalany a számla-kibocsátási kötelezettség alól, ha az ellenérték áfával számított összege nem éri el a 900 ezer forintot és a szolgáltatást igénybe vevő olyan nem adóalany személy (ide nem értve a nem adóalany jogi személyeket), aki/amely az ügylet ellenértékét – a teljesítés napjáig – készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel megtéríti, és számla kibocsátását nem kéri. Ebben az esetben az adóalanyt nyugtaadási kötelezettség terheli.

A TEAOR ’08 55.9 egyéb szálláshely-szolgáltatás besorolás alá tartozó tevékenység végzése esetén pénztárgéphasználat nem kötelező, az adóalanyok nyomdai úton előállított nyugtával is teljesíthetik bizonylat-kiállítási kötelezettségüket abban az esetben, ha e tevékenységük a NAV-hoz be van jelentve.

ÁFA

Az alanyi áfa mentesség 6 millió Ft árbevételig választható.