Egyéni cég

ALAPINFORMÁCIÓK AZ EGYÉNI CÉGRŐL

Egyéni cég:

 • Az egyéni cég az egyéni vállalkozó által alapított jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany
 • Cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre
 • Egy tagja lehet, az alapító, aki egyben a cég legfőbb szerve
 • Gazdasági tevékenység végzésére, hozható létre
 • A tag korlátlanul felelős

Jogképesség:

 • Jogokat szerezhet
 • Kötelezettségeket vállalhat
 • Tulajdont szerezhet
 • Szerződést köthet
 • Pert indíthat
 • Perelhető

Kizáró okok:

 • Ha az alapítónak más cégből jogerősen meghatározott tartozása van
 • A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó

Alapítás:

 • Közjegyző által készített, vagy ügyvéd által ellenjegyzett alapító okirattal
 • Létrehozható a cégtörvény mellékeltét képező szerződésmintával is
 • Az alapítás legkorábbi dátuma az egyéni vállalkozás nyilvántartásba vételét követő nap
 • Ha könyvvizsgálót nevez meg a cég, akkor a könyvvizsgáló adatait is tartalmazza az alapító okirat
 • Jegyzett tőke, ha 200 eFtt alatt van, akkor csak pénzbeli betét lehet, ha 200 eFt-nál nagyobb az akkor lehet pénzbeli és apport.
 •  A jegyzett tőkének alapításkor rendelkezésre kell állnia

Működés:

 • Egyéni cég a működését a jogerős cégbejegyzés napján kezdheti meg
 • Törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el
 • A tag, vagy a cég adataiban történt változást a cégbíróságnál kell bejelenteni, alapító okirat módosítás formájában
 • Működés során a cég neve mellett az „EC” rövidítést minden esetben fel kell tüntetni
 • A cég tőkéjéből, a tag javára a KFT-kre vonatkozó szabályok szerint lehet kifizetést eszközölni
 • Az alapító az ügyvezetést tagsági jogviszony keretében látja el
 • Engedély köteles tevékenységet csak az engedély birtokában lehet végezni
 • Képesítéshez kötött tevékenységet csak képesítéssel lehet végezni, vagy olyan alkalmazott foglalkoztatásával, aki rendelkezik a megfelelő képesítéssel

Megszűnés:

 • Az egyéni cég gazdasági társasággá való átalakulással
 • Ha határozott időre alapították és az lejárt
 • Jogutód nélküli megszűnéssel
 • Ha a cégbíróság jogerősen megszűntnek nyilvánítja, vagy törli
 • Az egyéni cégre is vonatkozik a felszámolási-, végelszámolási-, csődeljárásra vonatkozó jogszabályok